Stadgar

Släktföreningen Atterbom

§1. Namn och säte

Släktföreningen, instiftad den 1 augusti 2004, är juridiskt en ideell förening och dess namn är Släktföreningen Atterbom. Dess hemort är skalden Per Daniel Amadeus Atterboms födelsesocken Åsbo i Boxholms kommun, Östergötland. Dess namn förkortas i dessa stadgar till ”Föreningen”.

§2. Ändamål

Föreningen har till ändamål

 • att stimulera, stärka och vidmakthålla banden mellan släktens medlemmar,

 • att tillvarataga gemensamma släktintressen,

 • att vårda och underhålla släktgraven i Uppsala,

 • att föra släktregister och forska i släktens historia,

 • att insamla kunskap om Atterbomssläkten i allmänhet, och skalden P.D.A. Atterbom i synnerhet, samt att föra dessa kunskaper vidare till kommande generationer,

 • att efterforska och dokumentera uppgifter, brev, handlingar och andra föremål av släkthistoriskt intresse i synnerhet sådant som tillhört skalden P.D.A. Atterbom,

 • att inköpa föremål med speciellt intresse för släkten, dock med högst 10% av disponibla medel,

 • att samverka med Åsbo Hembygdsförening och i möjligaste mån stödja dess ”Atterbomcenter” inom hembygdsgården ”Hybbeln” i Åsbo.

§3. Medlemskap

3:1 Såsom aktiv medlem av Föreningen kan antagas fysisk person som uppnått sexton års ålder och:a. är genom födseln ättling till ättefadern, den år 1720 avlidne komministern Jonas Atterbom,

b. är man eller kvinna gift med medlem enligt §1 ovan,

c. är änka eller änkling efter aktiv medlem och inte ingått nytt äktenskap.

3:2 Såsom associerad medlem av Föreningen kan antagas fysisk person som uppnått sexton års ålder och är knuten till släkten Atterbom eller på annat sätt hyser intresse för släkten eller föreningens ändamål.

3:3 Ansökan om medlemskap anmäls till styrelsen på särskild ansökningsblankett.

3:4 Medlemskap beviljas av styrelsen eller den/de som styrelsen delegerat beslutanderätt till.

3:5 Beslut att avslå en medlemsansökan skall fattas av styrelsen, samt skriftligen motiveras och kan av sökanden överklagas till ordinarie släktmöte.

3:6 Till hedersmedlem i Föreningen kan genom beslut å ordinarie släktmöte väljas person som särdeles verksamt främjat föreningen eller dess syften.

§4. Medlemsavgift

4:1 Föreningsmedlem erlägger årsavgift senast den 1 maj med belopp som bestämmes på senast hållna ordinarie släktmöte.

4:2 Föreningens styrelse kan befria medlem från avgift på grund av vederbörandes höga ålder, sjukdom eller annan orsak som medför nedsatt betalningsförmåga.

4:3 Utträde ur Föreningen sker genom anmälan till ordföranden. Medlem anses ha utträtt ur Föreningen om avgift inte erlagts senast den 1 juli såvitt icke styrelsen finner anledning att på grund av särskilda omständigheter annorlunda bestämma.

§5. Släktmöte

5:1 Släktmötet är föreningens högsta beslutande organ.

5:2 Ordinarie släktmöte hålles minst en gång vart 5:e år på tid och plats samt under former som styrelsen bestämmer.

5:3 Kallelse till släktmöte utfärdas av styrelsen och skall ske skriftligen senast tjugoåtta dagar före mötet.

5:4 Aktiv föreningsmedlem har närvaro- och yttranderätt samt rösträtt med en röst. Vid närvaroförhinder må aktiv medlem rösta genom undertecknad skriftlig fullmakt. Fullmaktstagaren måste vara aktiv medlem. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

5:5 Associerad föreningsmedlem har närvaro- och yttranderätt men icke rösträtt.

5:6 Mötet är beslutför med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande fysiskt eller genom fullmakt på mötet.

5:7 Släktmötet öppnas av ordförande eller annan av styrelsen utsedd föreningsmedlem. Vid ordinarie släktmöte skola följande ärenden handläggas:

 1. Val av mötesordförande.

 2. Val av mötessekreterare.

 3. Godkännande av röstlängd (närvarande fysiskt eller genom fullmakt).

 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

 6. Godkännande av arbetsordning för mötet.

 7. Föredragning av föregående ordinarie släktmötesprotokoll.

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för de verksamhetsår som förflutit sedan föregående släktmöte.

 9. Föredragning av revisionsberättelse för de verksamhetsår som förflutit sedan föregående släktmöte.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.

 12. Beslut om föreningsavgift.

 13. Handläggning av förslag som väckts av styrelsen.

 14. Val av föreningsordförande.

 15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som skola väljas.

 16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt ordning för suppleanternas inträde i ordinaries ställe.

 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

5:8 Andra ärenden, som inte upptagits i kallelsen, får inte tas upp till beslut men väl till diskussion.

§6. Valberedning

Val till uppdrag inom Föreningen bereds av en valberedning bestående av två icke styrelseledamöter varav en är sammankallande. Valberedning väljs på ordinarie släktmöte.

§7. Extra släktmöte

7:1 Om styrelsen finner det påkallat kan medlemmarna kallas till extra släktmöte.

7:2 Extra släktmöte sammankallas av styrelsen när en revisor eller minst 25% av föreningens medlemmar, för visst ändamål så begär. Sådan framställan skall avfattas skriftligt och innehålla skälen till begäran.

7:3 När styrelsen erhållit begäran om extra släktmöte skall den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

7:4 Vid extra släktmöte får endast det som föranlett mötet upptagas till behandling.

7:5 Om beslutsmässighet och rösträtt vid extra släktmöte gäller stadgarnas §§ 5:4, 5:5 och 5:6.

§8. Styrelse

8:1 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna består av föreningens ordförande och minst tre ordinarie ledamöter med minst två suppleanter.

8:2 Styrelsen väljs av ordinarie släktmöte för tiden till nästa sådant möte.

Samtidigt väljs två revisorer och en revisorssuppleant.

8:3 Samtliga ledamöter och funktionärer väljs bland Föreningens aktiva medlemmar.

8:4 Röstberättigad i styrelsen är endast valda ledamöter, ej funktionär utifrån kommen.

8:5 Nyvald ledamot eller suppleant inträder omedelbart efter valet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

8:6 Befattningarna som sekreterare och skattmästare kan innehas av samma person.

8:7 Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av Föreningens ordförande, sekreterare och skattmästare.Arbetsutskottet bereder ärenden, verkställer styrelsens beslut och beslutar i löpande ärenden som delegerats av styrelsen. Arbetsutskottet är beslutför endast då samtliga ledamöter är närvarande.

8:8 Avgår ledamot av styrelsen å annan tid än vid släktmöte, bestämmer styrelsen vilken av styrelsesuppleanterna som skall inträda i styrelsen i den avgångnes ställe.

8:9 Avgår styrelsesuppleant å annan tid än vid släktmöte, äger styrelsen välja ny suppleant intill nästa ordinarie släktmöte.

8:10 Eventuella årsarvoden åt styrelseledamöter och/eller funktionärer bestämmes vid ordinarie släktmöte.

8:11 Styrelsen har sitt säte å Atterbomhuset i Åsbo hembygdsgård ”Hybbeln”, Boxholms kommun, Östergötland.

§9. Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall till ordinarie släktmöte avgiva skriftlig berättelse rörande verksamheten och förvaltningen av föreningens angelägenheter sedan förra ordinarie släktmötet.

§10. Styrelsesammanträden

10:1 Styrelsen sammanträder i god tid inför släktmöte och i övrigt på kallelse av ordföranden.

Styrelsemöte skall hållas om revisorerna eller minst två styrelseledamöter sådant påyrka. Styrelsesammanträde får hållas per capsulam.

10:2 Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst fjorton dagar före utsatt datum.

Till styrelsesammanträden kallas även suppleanter. Icke tjänstgörande suppleant har i styrelsen närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

10:3 Styrelseledamot skall senast sju dagar före utsatt sammanträdesdatum till ordföranden anmäla eventuellt förhinder att deltaga.

10:4 Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleant inträder i ledamots ställe i den ordning släktmötet beslutat.

10:5 Varje ledamot äger en röst. Röstning får ej ske genom ombud. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

10:6 Funktionär, som inte är styrelseledamot, kan adjungeras till styrelsen för särskilt uppdrag.

10:7 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§11. Sekreteraren

Sekreteraren skickar, på ordförandens anmodan, kallelser till styrelsesammanträden och släktmöten, för protokoll vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden, svarar för medlemsregistret och biträder ordföranden och övriga ledamöter i styrelsearbetet.

§12. Kassaförvaltaren, räkenskaper

12:1 Kassaförvaltaren ansvarar för Föreningens räkenskaper och förvaltningen av Föreningens medel enligt av styrelsen beslutade ramar.

12:2 Kassaförvaltaren uppbär Föreningens årsavgifter och andra intäkter samt verkställer av styrelsen beslutade utbetalningar.

12:3 Kassaförvaltaren upprättar förslag till budget och bokslut samt informerar löpande styrelsen om likviditet och ekonomisk ställning.

12:4 Räkenskaperna avslutas per kalenderår.

§13. Representation

Ordföranden representerar Föreningen utåt.

§14. Firmateckning

14:1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av de som släktmötet delegerat teckningsrätt till.

14:2 Styrelsen få uppdra åt ordföranden eller annan ledamot av styrelsen att besluta om utgifter i löpande verksamhet inom av styrelsen angivna belopp.

§15. Revision

15:1 Räkenskaper med verifikationer samt årsredovisning och protokoll för det gångna kalenderåret skall före mars månads utgång avlämnas till revisorerna för granskning.

15:2 Revisorerna skall beredas tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning.

15:3 Revisorerna skall till Föreningens ordförande före maj månads utgång avge skriftlig revisionsberättelse med yttrande i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§16. Föreningens tillgångar

16:1 Föreningens tillgångar få icke mellan föreningsmedlemmar skiftas.

16:2 Avgår eller utesluts medlem ur Föreningen, äger denne ingen rätt att utfå någon del av tillgångarna.

§17. Stadgeändring

17:1 För ändring av dessa stadgar erfordras likalydande beslut, med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster, vid två på varandra följande släktmöten, varav minst ett ordinarie och med minst tolv månaders mellanrum.

17:2 Förslag till ändring i stadgarna får icke upptagas till prövning därest det icke varit meddelat i kallelsen till mötet eller annorledes meddelats föreningsmedlemmarna minst en månad förut.

17:3 Enskild föreningsmedlem, som önskar väcka förslag om ändring, skall meddela detta förslag till styrelsen senast fyra månader före släktmötet, och skall styrelsen i vederbörlig tid och ordning före nästa ordinarie släktmöte delgiva föreningsmedlemmarna förslaget.

§18. Upplösning

18:1 För upplösning av Föreningen krävs likalydande beslut, med minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster, vid två på varandra ordinarie släktmöten.

18:2 Upplöses Föreningen skall dess samlingar överlämnas till offentligt arkiv om vilket släktmötet besluta. Befintliga övriga tillgångar skall i första hand användas för att garantera samlingarnas fortbestånd och vård.

18:3 Förslag i samtliga i denna paragraf omförmälda frågor skall delges medlemmarna i kallelsen till det sista släktmötet.Dessa stadgar, för Släktföreningen Atterbom, är vid föreningens första officiella ordinarie släktmöte antagna i Atterbomhuset, Hembygdsgården Hybbeln, Åsbo, Boxholm söndagen den 1 augusti 2004.