Skalden

Atterbom, Per Daniel Amadeus

Per Daniel Atterbom föddes i Åsbo sn, Östergötland den 19/1 1790 och dog i Stockholm den 21/7 1855. Författare, kritiker, filosofie doktor i Uppsala 1815, professor i teoretisk filosofi 1828 och i estetik och modern litteratur 1835. Riddare och ledamot av Svenska Akademien 1839. Gift 20/6 1826 med Ebba Fredrika af Ekenstam (1801-1854).

Atterbom kom redan som 15-åring till Uppsala. Där utmärkte han sig snabbt och blev snart den drivande kraften i en liten krets av litterärt intresserade ungdomar, som i oktober 1807 stiftade Sällskapet Musis Amici – senare Auroraförbundet. År 1809 antog Atterbom det romantiskt klingande tillnamnet Amadeus efter sin vän den tyske författaren E T A Hoffman (1776-1822) som i sin tur hade bytt ut sitt Wilhelm mot Amadeus i beundran över W A Mozart (1756-1791).

Atterboms beläsenhet i samtida tysk poesi var omfattande, och han började tidigt skriva i samma stil. Han och hans kamrater var ytterst kritiska mot den samtida svenska litteraturen, som dominerades av den klassicistiska franskinfluerade stil som Svenska Akademien, med Leopold i spetsen, gynnade genom priser och belöningar. Den litterära revolution som Atterbom ville leda påbörjades nyåret 1810 i Stockholm med det kritiska och satiriska bladet “Polyfem”, där han snart blev medarbetare. Samtidigt förberedde han, tillsammans med Vilhelm Fredrik Palmblad, en ambitiös litterär tidskrift, Phosphoros, vars första häfte utkom i augusti 1810. I dikten Prolog ger Atterbom en programförklaring för den nya poesin och samtidigt en uppvisning av dess egenskaper: omväxlade form, melodiskt välljud, sköna visioner och djupsinniga tankar.

Atterbom trodde på poesin som andlig urkraft med förmåga att förvandla livet. Den samtida tyska filosofin, särskilt Fichtes tankar om nationen och friheten samt Schellings konstsyn och naturuppfattning, tillägnade han sig under sina studieår. Atterbom var under 1810-talet starkt upptagen av kampen mot den akademiska smaken, som från 1813 fördes i Swensk Literatur Tidning, romantikernas främsta kritiska organ.

I diktsviten Blommorna (publicerad i Poetisk Kalender för år 1812) bildar den romantiska synen på naturen som symbolspråk grundvalen för en lång rad lyriska dikter. Atterbom delade samtidens starka intresse för folkdiktning och för medeltidens kultur. Han publicerade i Poetisk Kalender för år 1814 scener ur sagospelet Fågel Blå, byggt på en folklig berättelse. Detta sagospel hör till ett av hans bästa verk. År 1815 gav Atterbom ut en samling folkvisor med en inledning där han diskuterar folkpoesin som grund för konstpoesin (tryckt i Poetisk Kalender för år 1816). Samma år disputerade han på en avhandling där olika romantiska idéer diskuteras på ett kritiskt sätt.

Atterboms temperament i kombination med en stor arbetsbörda inverkade menligt på hälsan. Hans något sjuka kropp gjorde att han lämnade Uppsala i juni 1817 för en resa genom Europa till Italien. Amalia von Helvig, Malla Silverstolpe och andra vänner samlade ihop till reskassan. Under resan träffade han sin tids stora kulturpersonligheter såsom Schelling och Goethe. Atterbom återvänder till Sverige hösten 1819. Han utsågs då till lärare i tyska språket och litteraturen för den franskfödde kronprinsen Oscar. Europaresan utmynnade i att Atterbom utgav reseskildringen Minnen från Tyskland och Italien.

Som akademisk lärare engagerade sig Atterbom i filosofins historia; Studier till philosophiens historia och system (1833). Det mest väsentliga ämne för honom var emellertid estetiken samt poesins och litteraturens historia. På 1820-talet gestaltade han sitt filosfiska intresse för poesin och sin allt djupare religiositet i ett nytt stort lyriskt sagospel kring hjälten Astolf, Lycksalighetens Ö (1824-1827, ny upplaga 1854). Där kom även Atterboms upplevelser av natur, konst och arkitekt, inhämtade under europaresan, till uttryck. Det är ett storverk i romatikens anda men samtidigt en kritik av den romantiska konstsynen.

Atterbom gav 1837-1838 ut sina Samlade dikter. Hans vän Erik Gustaf Geijer skrev en omfångsrik recension, där han framhöll A:s storhet som lyriker men också kritiserade Atterboms syn på sig själv som poetisk ledare och hans politiska konservatism. Efter denna motgång ägnade sig Atterbom främst åt litteraturhistoriskt arbete. I Svenska Siare och Skalder (1841-1855) porträtteras bland andra Swedenborg, Ehrensvärd och Thorild. Vidare skildras 1600-talsdiktare som Stiernhielm, äldre 1700-talsrestalter som Dalin och gustavianer som Kellgren och Bellman. Atterbom ville teckna diktarnas personligheter och se deras liv och dikt historiskt för att på så sätt även förstå deras tid. Hans tolkningar var idealiserande men också burna av inträngande skarpsyn. Atterbom introducerade med detta verk den biografisk-psykologiska litteraturforskningen och den moderna litteraturhistoriebeskrivningen i Sverige.

Daniel Atterbom


Böcker

Minnen från Tyskland och Italien

P.D.A Atterbom

”Minnen från Tyskland och Italien” I o II

Med inledning av Svenska Akademiens sekreterare Horace Engdahl.

Bokförlaget Atlantis (Svenska Akademien) 2002

2 delar, 881 sidor

ISBN Del I: 91-7486-651-6

ISBN Del II: 91-7486-652-4


Med anledning av Atterbom

Göran Bergengren

”Med anledning av Atterbom”

Fotoillustrationer: Vibeke Mathiesen

Carlssons förlag 2004, 155 sidor.

ISBN: 91-7203-622-2

Litterära Verk

Nedanstående förteckningar gör inga anspråk på att vara kompletta

Litterära verk av Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855):


 • Blommorna (diktsvit) 1812

 • Fågel Blå (sagospel i tre äfventyr). 1814-1855 (Utgiven 1858)

 • Inträdestal i Svenska Akdemien 1839

 • Litterära Karakteristiker I-II. Utgivna 1870

 • Lycksalighetens Ö (sagospel i fem äfventyr). 1824-1827

 • Lyriska Dikter I-III. Utgivna 1863

 • Minnen från Tyskland och Italien (reseskildring)

 • Minnesord över Per Ulrik Kernell. Östgöta nations sal i Uppsala 22/5 1824

 • Minnestal över Konung Carl XIV Johan. Uppsala 1844

 • Minnesteckningar och tal I-II. Utgivna 1869

 • Om Skandinaviska Föreningen och Student-uttåget från Upsala till Köpenhamn. Upsala 1844

 • Phosphoros. En litterär månadsskrift som utgavs i Uppsala 1810-1813

 • Poesins Historia I-IV

 • Poetisk Kalender. Utgavs i Uppsala 1810-1822

 • Rimmarbandet (satirisk pjäs). 1810

 • Samlade Dikter I-II. Uppsala 1837-1838

 • Studier till Philosophiens Historia och System. Uppsala 1833

 • Svenska Siare och Skalder I-VI (litteraturhistoriskt verk). Uppsala 1841-1855

 • Svensk Litteraturtidning. Utgavs i Uppsala 1813-1824 gemensamt av Atterbom och Vilhelm Fredrik Palmblad

 • Tal hållet vid Svenska Bibel-Sällskapets Allmänna Sammankomst. Stockholm 1839

 • Tal hållet i Gutavianska lärosalen med anledning av H K H Arvprins Carl Ludvig Eugéns födelse. 1826

 • Tal till Ernst Moritz Arndt. 1808 (Publicerat 1837)

 • Ästethiska Afhandlingar. Utgivna 1866


————-


 • Atterboms bref till sin fästmö 1823-1826 (Utgiven av Hedvig Atterbom-Svensson 1911)

 • Atterboms bref till Schelling (Utgiven av Ruben G:son berg 1918)

 • P D A Atterbom – Valda skrifter I-VI (Utgiven av Fredrik Böök 1928)


Översatta till främmande språk:


 • Der Insel der Glücklichkeit I-II (Leipzich, Tyskland 1831-1833)

 • Masterpieces of Swedish Literature (Rock Island, Ill, USA 1906)

 • Menschen und Städte (Hamburg, Tyskland 1947)

 • Reisebilder aus dem romantischen Deutschland (Stuttgart, Tyskland 1970)

 • Litteratur om skalden P D A Atterbom

 • Bergengren, Engdahl, Johnsson, Kernell, Rydén, Svenstedt: Sinnernas Rike – Till Per Daniel Amadeus Atterbom (114 s, Stockholm 1989)

 • Bergengren, Göran: Med anledning av Atterbom (155 s, Stockholm 2004)

 • Fryxell, Anders: Atterbom – Striden mellan Akademismen och Fosforismen 1810-1816 (111 s, Stockholm 1860)

 • Rydén, Mats: Atterboms boksamling 1804 (46 s, Uppsala 2010)Tonsatta Verk

Följande förteckning gör inte anspråk på att vara komplett


Tonsatta dikter av P D A Atterbom:


Geijer, Erik Gustaf (1783 – 1847):

– Svanvits sång


Haeffner, Johann Christian Friedrich (1759 – 1833):

– Hulda Rosa (1814)

– Lejonriddarna

– Samloms Bröder till frihetens fana (1813)

– Sippan

– Vikingasäten (1814)


Hallnäs, Hilding (1903 – 1984):

– Blank står himlabågen

– Månen börjar blinka

– Upp ur musseltornet


Lindblad, Adolf Fredrik (1801 – 1878):

– Apelgården

– Felicias sång

– Friskt mod

– Glädjen

– Jag lever väl som en dufva

– Jungfrun i lunden

– Jägar-Chör

– Romance

– Som mörka bäckar rinner

– Sorg

– Sparven

– Svanvits sång

– Trohet


Lindblad, Otto (1809 – 1864):

– Liten fågel (Studentsång)


Munktell, Helena (1852 – 1919):

– Fidélité


Möller, Nils Peter (1803-1860):

– Vindarnas kör


Nordholm, Johan Erik (1788 – 1848):

– Flickan och jägaren


Peterson-Berger, Wilhelm (1867 – 1942):

– Apelgården

– Sommaren kommer

– Sorg


Rosenberg, Hilding (1892 – 1985):

– Lycksalighetens ö (Opera)


Sibelius, Jean (1865 – 1957):

– Vindarnas kör


von Weber, Carl Maria (1786 – 1826):

– Svärdssång (Översättning. Studentsång)